Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Rodostar Dawid Kaszuba z siedzibą przy ul. Przepiórek 10, 41-215 Sosnowiec NIP 644 199 71 49, z którą możecie Państwo skontaktować się drogą elektroniczną e-mail: biuro@mieszkaniepl.pl

 2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę. Między innymi:
  • przekazanie oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych,
  • przekazanie oferty usługi doradztwa kredytowego przez Administratora danych osobowych,
  • wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych,
  • marketingowych,

 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu, między innymi, w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  • statystycznych i archiwizacyjnych.
   

  Przechowujemy również Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Państwa zgodą, takim podmiotom jak: banki oraz zakłady ubezpieczeń, doradcy finansowi, a także inne biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, agencje fotograficzne, agencje marketingowe, kancelarie doradztwa podatkowego, kancelarie prawne, notariusze, deweloperzy oraz operatorzy i portale internetowe realizujące zagadnienia objęte przedmiotem umowy.

 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.